Regulamin

REGULAMIN
ATLAS 3. BIEG NA WZNIESIENIACH
01.10.2017 r.

Cel imprezy
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja gminy Nowosolna oraz Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w Polsce.
Organizator
 • Stowarzyszenie „Biegający na Wzniesieniach”
 • Osoby odpowiedzialne:
  • Bartosz Roszewski – Prezes Zarządu
  • Karolina Szymczak – Wiceprezes Zarządu ds. mediów
  • Ernest Czerwiński – Wiceprezes Zarządu ds. promocji
  • Piotr Forma – Wiceprezes Zarządu ds. technicznych
 • Dyrektor biegu:
  • Bartosz Roszewski
Termin, miejsce, trasa
   • Bieg odbędzie się 1 października 2017 r. wiodąc drogami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
   • Start biegu o godz. 11:00. Zawodnicy na start muszą zgłosić się do godz. 10:45.
   • Start i meta: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.
   • Nawierzchnia biegu obejmuje: 65% asfalt, 15% beton, 20 % nieutwardzona powierzchnia.
   • Długość trasy 10 km.
   • Trasa oznakowana co 1km, opieka medyczna, Policja, Straż Pożarna.
   • Trasa biegu: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, trasa Plichtów-Boginia, bieg wzniesieniami pośród lasów w Bogini, betonowa droga wśród pól i lasów Stare Skoszewy-Głogowiec, droga polna Głogowiec-Byszewy, dworek Jarosława Iwaszkiewicza w Byszewach, droga Byszewy-Plichtów, stawy w Byszewach, trasa Byszewy-Plichtów.
   • Punkt z wodą dla zawodników mieścić się będzie w okolicy 5 kilometra oraz na mecie.
   • Limit czasowy: 1,5 godz. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 12:30 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Po tej godzinie organizator nie zapewnia bezpieczeństwa na trasie, a zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zaniechania stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
   • Zasady zachowania uczestników biegu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:
    • Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (drogami) wyznaczoną przez organizatora.
    • Uczestnicy ruszają do biegu z linii startu po sygnale podanym przez Organizatora.
    • Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.

 

Zgłoszenia
   • Imienne zgłoszenia można przesłać w formie elektronicznej do 25 września lub do wyczerpania limitu miejsc, na stronie www.biegnawzniesieniach.pl/rejestracja
   • Zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu 01.10.2017 r. w godzinach 8:00–9:30 w biurze biegu:
    Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, 92-701 Łódź, Plichtów 21
Warunki uczestnictwa
 1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą być zweryfikowani w biurze biegu.
 2. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport.
 3. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia.
 4. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.
 5. Zawodnicy niepełnosprawni muszą okazać się legitymacją.
 6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
 7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
Klasyfikacja drużynowa
 1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem.
 2. Drużyna składa się z 4 osób, w tym minimum jednej kobiety.
 3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin III Biegu na Wzniesieniach. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.
 4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:
  – zgłasza ekipę do udziału w klasyfikacji drużynowej,
  – decyduje o składzie drużyny,
  – występuje w imieniu drużyny,
  – kontaktuje się z organizatorami BnW.
 5. Za wynik końcowy drużyny uznaję się sumę czterech najlepszych czasów brutto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników (w tym minimum jedna kobieta) reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.
 6. Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład (imiona, nazwiska oraz data urodzenia) na adres: ernest.czerwinski@biegnawzniesieniach.pl na załączonym formularzu.
 7. Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 25 września 2017 roku. Po 25 września jakiekolwiek zmiany w składach drużyn ani nowe zgłoszenia nie są możliwe. Zgłoszenia drużyn w dniu imprezy nie będą przyjmowane. Lista zgłoszonych drużyn zostanie opublikowana do 28 września 2017 roku na stronie www.biegnawzniesieniach.pl
 8. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe.
 9. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.

Nagrody

Klasyfikacja generalna kobiet:

I – III miejsce: puchary, nagrody rzeczowe.

Klasyfikacja generalna mężczyzn:

I – III miejsce: puchary, nagrody rzeczowe.

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

 • kobiety: K 16-19, K 20-29 K 30-39, K 40-49, K 50-59, K 60-69, K 70+
 • mężczyźni: M 16-19, M 20-29, M 30-39, M 40-49, M 50-59, M 60-69, M 70+

Klasyfikacja mieszkańców gminy Nowosolna:

 • Klasyfikacja generalna kobiet I – III miejsca: puchary.
 • Klasyfikacja generalna mężczyzn I – III miejsca: puchary.

Organizator zapewnia pakiet startowy dla 350 zawodników, którzy dokonali zapisu i wnieśli opłatę do dnia 25.09.2017 r.

W biegu nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych.

Pakiet startowy

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

 • Numer startowy,
 • Elektroniczny chip,
 • Napój na trasie,
 • Okolicznościowy medal,
 • Opiekę medyczną na trasie i mecie biegu,
 • Depozyt,
 • Posiłek regeneracyjny,
 • Koszulkę techniczną (wybór rozmiaru możliwy do 10.09.2017 r.).
Pomiar czasu
 • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
 • Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 • Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie.
 • Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto.
 • Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.
Sprawy finansowe

Koszty organizacji i nagród pokrywają organizatorzy (sponsorzy).

Obowiązuje wpisowe w wysokości:

 • 25 zł do dnia 05.05.2017 r.
 • 35 zł po w/w terminie do dnia 10.09.2017 r.
 • 45 zł po 10.09.2017 r. oraz w dniu biegu.

Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego DOTPAY.
Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę DOTPAY przez którą należy dokonać opłaty startowej.

Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie inestiming.pl – zakładka „Moje konto” – „Płatności”

1. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia terminu wpłaty określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty.

3. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2017 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie biegu i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 zł na konto podane w ww. formularzu.

4. Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 5 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.

5. W przypadku dokonania przelewu na 5 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.

6. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

7. Zawodnicy w wieku powyżej 65 roku życia (rocznik 1952 oraz wcześniejsze) są zwolnieni z opłaty startowej.

8. Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

Postanowienia końcowe

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do zapoznania się z przebiegiem trasy.

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu.

6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdziecie regulamin biegu oraz statut naszego Stowarzyszenia do pobrania!